آگهی های مزایده و مناقصه باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

تاریخ انتشار : 1402/12/01 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/11/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/10/30 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/10/26 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/09/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/09/17 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/09/13 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/09/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/08/30 | آخرین مهلت : در متن آگهی

.

تاریخ انتشار : 1402/04/01 | آخرین مهلت : 1402/04/10

انتخاب مدير پيمان جهت انجام عمليات بهسازي، تعمير و نگهداري ساختمانها و محوطه هاي مجموعه هاي ورزشی گل گهر