باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر

مصاحبه با شهروندان سیرجانی در مورد تیم گل گهر