آدرس:
سیرجان - بلوار دکتر صفار زاده-مجموعه فرهنگی ورزشی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی
تلفن:
034-41425010-12
نمابر:
034-41425072
ارسال ایمیل
اختیاری