جشن صعود نوجوانان گل گهر با جشنواره ای از گل
تیم فوتبال نوجوانان گل گهر با پیروزی پر گل برابر نوجوانان هرمزگان جشن صعود به لیگ برتر گرفت.