گل گهر صدر نشین لیگ  را به زانو در آور
گل گهر 2  نفت مسجد سلیمان 1