فرار از شکست با تعویض طلایی فتحی!
امید گل گهر1 امید فجر سپاسی 1