جوانان گل گهر 5 - جوانان تراکتور سازی 0
شیربچه های گل گهر به تراکتور هم رحم نکردند