طي حكمي از سوي مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر آقاي قاسم شهبا به عنوان مشاور مدير عامل در ورزش فوتبال منصوب گرديد.