نشست هم اندیشی نماینده ورزشی مدیریتهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و کادر تیم های ورزش کارگری برگزار شد