درخشش فولاد سیرجان ایرانیان در مسابقات والیبال ساحلی کارگران استان