هیات مدیره باشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

حاج حسن بدخشان(رییس هیات مدیره)

مهندس ایمان عتیقی (عضو هیات مدیره)

حاج محمود زید آبادی(عضو هیات مدیره)

مهندس امیر عطا بخش(عضو هیات مدیره)

مهندس محمد جواهری(عضو هیات مدیره و مدیر عامل)